Koszyk Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin
HitTaśmy ostrzegawcze biało czerwone

Taśmy ostrzegawcze biało czerwone9,00 zł brutto7,32 zł netto

HitProgramator cyfrowy pcelekt

Programator cyfrowy pcelekt30,00 zł brutto24,39 zł netto

HitNAŚWIETLACZ LED 100W

NAŚWIETLACZ LED 100W120,00 zł brutto97,56 zł netto

HitŚWIETLÓWKA LED 18W

ŚWIETLÓWKA LED 18W19,00 zł brutto15,45 zł netto

HitARGUS CT2114W

ARGUS CT2114W5,00 zł brutto4,07 zł netto

Kontakt
 • F.H.U.P "EL-MET" Wojciech Bugno
  38-300 Gorlice ul. 11Listopada 39
  NIP: 738-191-81-63

 • E-mail:sklep@elmetgorlice.pl
 • Telefon18/353 60 66 hurtownia
  18/353 61 40 sklep
 • Godziny działania sklepuponiedziałek - piątek 7.00 - 17.00

Regulamin

                           Regulamin zakupów

Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług przez sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę.

Postanowienia ogólne

1. Właścicielem i administratorem sklepu internetowego znajdującego się na stronie www.elmetgorlice.pl jest:
Wojciech Bugno Gorlice ul 11 Listopada 39
o numerze
NIP  738-191-81-63
               REGON 120554100    zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

I Postanowienia ogólne

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.elmetgorlice.pl prowadzony  jest  przez Wojciech  Bugno prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą F.H.U.EL-MET – szczegółowe informacje dotyczące prowadzonej działalności przedstawione są powyżej.
2) Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowny umowy zawieranej na odległość, zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa polskiego.
3) W celu zawarcia Umowy ze Sprzedawcą Kupujący może skorzystać z prawa do negocjacji warunków Umowy lub zawrzeć ze Sprzedawcą Umowę w oparciu o niniejszy Regulamin.
4) Treść Regulaminu, w przypadku odrębnej decyzji Kupującego stanowi treść zawartej Umowy pomiędzy Stronami. Treść Umowy zostaje stosownie do obowiązujących przepisów utrwalona oraz udostępniona Kupującemu na trwałym nośniku, w celu zagwarantowania Kupującemu możliwości powołania się na niego w razie potrzeby.
5) Sprzedaż prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polski .
6) Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Informacja ta jest równoznaczna ze zobowiązaniem Sprzedawcy do dostarczenia Klientowi produktów bez wad.
7) Przedmiotem działalności Sklepu internetowego jest sprzedaż detaliczna artykułów elektrycznych oraz innych produktów za pośrednictwem sieci Internet.
8) Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
9) Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez:
a) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego
b) mediację
c) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej.

Definicje pojęć

 1. REGULAMIN – niniejszy Regulamin wraz z załącznikami; informujący o obowiązkach oraz uprawnieniach dwóch  Stron Umowy;
  2. STRONA – stroną Umowy jest Kupujący lub Sprzedawca; w przypadku pojęcia Strony – rozumie się Kupującego oraz Sprzedawcę łącznie;
  3. UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – Umowa zawarta na odległość przez Strony, przy braku jednoczesnej obecności dwóch Stron Umowy; Umowa zawierana jest z wykorzystaniem Kanałów Komunikacji na odległość, dostępnych w Sklepie;
  4. KANAŁY KOMUNIKACJI – określone formy składania zamówień na odległość;
  5. SKLEP – sklep internetowy dostępny pod adresem www.elmetgorlice.pl.
  6. SPRZEDAWCA – Wojtek Bugno prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą F.H.U.El-met


  NIP 738-191-81-63  REGON 120554100 , wpisana do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).

8. KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego, mailowo, fax-em.
9. KONSUMENT – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego, mailowo, fax-em w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
10. PRZEDSIĘBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego, mailowo, fax-em w celu związanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
11. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego oraz korzystająca z formularza zamówienia.
12. ZAMÓWIENIE – złożona przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego oferta zawarcia umowy sprzedaży;
13. UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego.
14. KONTO – indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie internetowym oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów sprzedaży.
15. REJESTRACJA – proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w Sklepie internetowym;
16. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu internetowego.
17. PRODUKT – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego.
18. FORMA PŁATNOŚCI – forma zapłaty za zamówiony produkt, wybrana przez Klienta podczas składania Zamówienia, oferowana przez Sklep lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze Sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy płatności.
19. FORMA DOSTAWY – forma dostarczenia zamówionego produktu, wybrana przez Klienta podczas składanego Zamówienia lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze Sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy dostawy.
20. DOKUMENT SPRZEDAŻY – faktura VAT.
21. ZAŁĄCZNIKI:
dla Konsumenta: oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość, protokół reklamacji towaru oraz pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy
dla Przedsiębiorcy: Formularz zwrotu, Formularz reklamacji.
22. INFORMACJA – informacja o produkcie, znajdująca się przy zdjęciu produktu, stanowiąca opis najważniejszych określeń oraz charakterystyki danego produktu, umożliwiający Klientowi zapoznanie się z jego właściwościami.
23. KOSZYK – elektroniczna forma magazynowania wybranych przez Klienta produktów w celu późniejszego ich zakupu.
24. MIEJSCE WYDANIA PRODUKTU – miejsce wskazane przez Klienta w złożonym zamówieniu, pod który ma zostać dostarczony produkt lub produkty zakupione przez Kupującego
25. MOMENT WYDANIA PRODUKTU – moment, w którym Klient lub inna upoważniona do odbioru osoba odbiera produkt będący przedmiotem zawartej umowy w posiadanie.
26. ADRES REKLAMACYJNY ORAZ ADRES ODSTĄPIENIA OD UMOWY – adres lub adresy wskazane przez Sprzedawcę jako adresy do składania określonych oświadczeń, będące adresami do korespondencji.
27. PRZEDMIOT UMOWY lub PRZEDMIOT ŚWIADCZENIA – wybrane przez Klienta produkty lub usługi, będące przedmiotem Umowy lub przedmiotem Świadczenia; w zakres przedmiotu Umowy wlicza się również świadczenie dostawy produktu przez Sprzedawcę, w przypadku wybrania przez Klienta jednej z oferowanych przez Sprzedawcę form dostawy produktu.
28. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – funkcjonalności systemu teleinformatycznego oraz informatycznego umożliwiające Usługodawcy oferowanie określonych technicznych rozwiązań jak: możliwość założenia i prowadzenia Konta w Sklepie internetowym oraz umożliwienie jednorazowej możliwości złożenia Zamówienia przez Formularz Zamówienia znajdujący się w sklepie internetowym; bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłane i otrzymywane za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, które są w całości nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.
29. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – znajdujący się w Sklepie internetowym system techniczny umożliwiający złożenie Zamówienia przez Klienta poprzez dostępne pola formularza, bez konieczności dokonywania uprzedniej Rejestracji w Sklepie internetowym.
30. SYSTEM INFORMATYCZNY – struktury techniczne, informatyczne oraz oprogramowanie umożliwiające transmisję.
31. WADA – wada prawna lub wada fizyczna zakupionego produktu.
32. REJESTRACJA – proces polegający na utworzeniu przez Klienta Konta w sklepie internetowym.
33. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

Moje konto

1. Rejestracja w Sklepie internetowym jest dobrowolna i bezpłatna.
2. W celu dokonania rejestracji w Sklepie Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej Sklepu, podając w nim swoje prawdziwe dane.
3. Po wypełnieniu przez Użytkownika pól formularza rejestracji wymaganymi danymi zostanie utworzone Konto Użytkownika.
4. W przypadku gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie, Użytkownik proszony jest o ich aktualizację w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością.
W sytuacji, gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji zamówienia, Użytkownik jest proszony o ich aktualizację i poinformowanie o tym Sklepu.
5. Po zalogowaniu się na swoje Konto, Klient ma możliwość śledzenia swoich zamówień, jak również dokonywania zmian danych bilingowych, adresu e-mail i hasła podanego przy rejestracji.
6. Klient może również usunąć swoje konto.

Składanie zamówień

1. Sklep internetowy przyjmuje i realizuje zamówienia od Przedsiębiorców, jak i Konsumentów indywidualnych..
2. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez całą dobę, przy czym do ich realizacji Sklep internetowy przystępuje w dni robocze w godzinach pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8-17.
3. Zamówienia przyjmowane są poprzez: sklep internetowy, e-mail oraz faks. W trosce o bezpieczeństwo zamówień, jak również ich poprawność, nie są przyjmowane zamówienia telefoniczne.
4. Zamówienia przez sklep internetowy: najszybszy sposób składania zamówień. Produkty można wyszukiwać przeglądając kategorie produktów lub korzystając z wyszukiwarki. Po wybraniu produktu należy przejść na jego stronę poprzez kliknięcie na jego nazwę. Można również włożyć produkt bezpośrednio do koszyka, używając przycisku "dodaj do koszyka". Koszyk sklepowy służy do przechowywania zakupów do czasu "podejścia do kasy", czyli do momentu finalizacji zamówienia w sklepie internetowym. Każdy towar, który klient zamierza kupić, należy uprzednio włożyć do koszyka. Zawartość koszyka można modyfikować w dowolnej chwili przed finalizacją zamówienia. Każdy produkt można usunąć z koszyka klikając symbol „x” w kolumnie „Usuń”. Pole „Ilość” służy zwiększaniu lub zmniejszeniu liczby sztuk wybranego produktu. W kolejnym etapie składania zamówienia Klient wybiera dogodną formę dostawy i płatności oraz wpisuje dane do faktury i adres, na który ma być wysłane zamówienie. Uwagi związane z zamówieniem można wpisać w polu "Uwagi do zamówienia". Całość trzeba zatwierdzić używając znajdującego się na dole strony przycisku: "Przejdź do potwierdzenia". Klient przechodzi na stronę „Potwierdzenie zamówienia”, na której może sprawdzić poprawność danych i dokonać ewentualnych poprawek w zamówieniu. Aby sfinalizować zamówienie, Klient musi wcisnąć przycisk "Zamów". Po zakończeniu procesu zamawiania i otrzymaniu zamówienia sklep internetowy wysyła na wskazany adres e-mail wiadomość potwierdzającą  złożenie zamówienia.
5. Zamówienia wysłane w wiadomości e-mail: w treści wiadomości Klient powinien podać: nazwę, adres i NIP (dotyczy przedsiębiorców), adres dostawy (jeżeli różni się od adresu siedziby), nazwy zamawianych produktów, kody produktów, liczbę produktów, ceny netto produktów, wartość zamówienia, wybraną formę płatności oraz kontakt do Klienta: adres e-mail i numer telefonu.
6 Po złożeniu zamówienia drogą e-mail lub poprzez formularz zamówienia znajdujący się na stronie sklepu, Klient otrzyma wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie zamówienia w sklepie internetowym. Następnie Klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Dla zamówień płatnych przelewem drogą mailową wysyłane są szczegóły dotyczące płatności.
7. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę drogą e-mail lub telefoniczną, o którym mowa w pkt 7 i 8 powyżej jest momentem zawarciem umowy.
9. Ceny w Sklepie internetowym wyrażone są w walucie zł polski . Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen. Zmiany cen nie dotyczą zamówień już realizowanych.
10. W przypadku płatności przelewem realizacja zamówienia następuje niezwłocznie po otrzymaniu wpłaty na konto, chyba że dostępność towarów stanowi inaczej. W przypadku braku płatności w ciągu 14 dni zamówienie zostaje anulowane.
11. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Klienta, który podejmie decyzję o dalszych losach złożonego przez niego zamówienia.
12. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Klienta, może za jego zgodą spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.
13. Sprzedawca może odmówić Przedsiębiorcy realizacji zamówienia w uzasadnionych przypadkach, o których niezwłocznie Przedsiębiorca zostanie powiadomiony.


Zmiany w zamówieniu

1. Klient może dokonać zmian w adresie dostawy, zamówionych towarów, w sposobie płatności, zmian danych do wystawienia faktury oraz anulować zamówienie do momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
2. W celu dokonania zmian w zamówieniu prosi się Klienta o kontakt z Biurem Obsługi Klienta poprzez adres e-mail sklep@elmetgorlice.pl  lub pod numerem tel.: 183536066, przy czym w każdym przypadku, by uniknąć pomyłek i w trosce o bezpieczeństwo, prosi się Klienta o przesłanie zmian w zamówieniu e-mailem.

.


 

Dostawa towaru

Dostaw towaru – Polska

1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.
2. Klient jest obciążony kosztami wybranej dostawy.
3. Klient ma możliwość wyboru innej formy dostawy (przewoźnika) niż oferowane na Stronie Sklepu internetowego. W takim przypadku jednak, ryzyko utraty, uszkodzenia oraz odpowiedzialność za przesyłkę z chwilą wydania jej przez Sprzedawcę przewoźnikowi spoczywa na Kliencie.
4. W przypadku sytuacji opisanej powyżej w pkt 3 informacja o odpowiedzialności za przesyłkę przekazywana jest Klientowi przez Sprzedawcę drogą e-mail na wskazany adres kontaktowy po złożeniu zamówienia.
5. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Klienta, który podejmie decyzję o dalszych losach złożonego przez niego zamówienia.
6. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Klienta z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Klienta spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez Strony sposób.

 

Zwrot towaru - odstąpienie od umowy

 

1. Klient ma prawo zwrócić zakupione produkty bez podania przyczyny w terminie do 14 dni od momentu otrzymania paczki. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania, powinien posiadać kompletne, niezniszczone opakowanie, zabezpieczenia oraz dokumentację.
2. Sklep internetowy zastrzega, że wszelkie ślady używania towaru wyłączają możliwość odstąpienia od umowy. Sprzedawany towar nie jest towarem do testowania. Działania, które będą wiązały się z przetestowaniem zakupionego towaru, wyłączają późniejszą możliwość odstąpienia od umowy.
4. W celu dokonania odstąpienia od umowy i zwrotu towaru należy uprzednio skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta Sklepu internetowego drogą mailową na sklep@elmetgorlice.pl lub telefonicznie +48 183536066 i poinformować o chęci zwrotu towaru.

 

5. Paczka powinna zawierać:

 • Zwracane produkty
 • Wypełniony „Formularz zwrotu”
 • Kopię faktury VAT
 • Kartę gwarancyjną (jeśli była dołączona do produktu).

6. Zwracany towar Klient powinien odesłać na adres:
F.H.U.el-met
ul. 11 Listopada 39
38-300 Gorlice

 Płatności

 

 Dopuszczalne formy płatności za zamówienia to:

  • płatność przy odbiorze / za pobraniem – za zamówienie Klient płaci kurierowi w momencie dostarczenia przesyłki.
  • płatność przelewem / przedpłata – za towary Klient płaci przed realizacją zamówienia. Paczka jest wysłana po zaksięgowaniu należnej kwoty na koncie bankowym Sprzedawcy, o ile nie ustalono innego terminu wysyłki lub status dostępności towaru nie stanowi inaczej.
  • Paypal, Payu – płatności internetowe i karty płatnicze – pozwala na natychmiastowe opłacenie zamówienia online. Paczka jest wysłana po zaksięgowaniu należnej kwoty na koncie Paypal lub Payu, o ile nie ustalono innego terminu wysyłki lub status dostępności towaru nie stanowi inaczej.

Reklamacje

 

1. Na wszystkie oferowane przez Sklep internetowy towary Przedsiębiorcom przysługuje 1 rok rękojmi za wady fizyczne zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. Bezpłatna gwarancja na oferowane przez Sklep internetowy artykuły zależy od ich producentów i dystrybutorów.
2. W okresie gwarancji problemy techniczne są rozpatrywane przez autoryzowane serwisy producentów i dystrybutorów, których adresy znajdują się na kartach gwarancyjnych lub na ich stronach internetowych. Nie jest konieczne zgłaszanie niesprawnego sprzętu za pośrednictwem Sklepu internetowego, który przekazuje go do autoryzowanego serwisu producenta lub dystrybutora.

3. Klient zobowiązany jest wysłać towar do magazynu Sprzedawcy na własny koszt. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek wysyłanych za pobraniem ani takich, o których nie został uprzedzony.
4. Gwarancja nie obejmuje produktów, które były nieodpowiednio przechowywane lub złożone, nieprawidłowo użytkowane, przerabiane, pielęgnowane przy pomocy niewłaściwych metod lub środków czystości. Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia, rozdarć, nacięć, rys i zadrapań lub innego rodzaju uszkodzeń mechanicznych.

 GWARANCJA

1. Towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego nie są objęte gwarancją Sprzedawcy. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową na podstawie rękojmi, określonej w dziale X Reklamacja – Rękojmia.
2. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez odpowiedniego producenta bądź dystrybutora. Treść oraz warunki gwarancji zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym, wystawionym przez producenta oraz dołączone do sprzedawanego produktu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Informacje zawarte na stronie internetowej stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
2. We wszelkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
3. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w Regulaminie, może usunąć swoje Konto.
4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
5. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sklepu.
6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego.
7. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.
8. W przypadku jakichkolwiek niejasności należy kontaktować się z Biurem Obsługi Klienta na adres e-mail: sklep@elmetgorlice.pl lub telefonicznie:
9. Regulamin znajdujący się na stronie internetowej www.ole.pl, wszelkie materiały się w nim znajdujące, nazwa Sklepu internetowego oraz inne loga i znaki stanowią własność prawa autorskiego i stanowią przedmiot ochrony prawnej. Wszelkie próby wykorzystywania, powielania, przetwarzania materiałów znajdujących się na stronie www.ole.pl są zabronione, chyba że uprzednio uzyskano zgodę właściciela na użytkowanie określonych materiałów, będących przedmiotem własności właściciela sklepu internetowego.
10. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.
11. Złożenie zamówienia przez Przedsiębiorcę jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją powyższego Regulaminu.

 


Przejdź do strony głównej

Producenci i dostawcy

 • ETI
 • Lctec
 • Osram
 • Pawbol
 • Polmark
 • Tarel
 • tiross
 • Zamel
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu